Sharanam : Sacred Chants of Devotion

Sharanam : Sacred Chants of Devotion

Sudha
Tvameva
Interlude
Gopala
Om Tara